Obchodní podmínky

Vážíme si toho, že se s námi chcete na portálu Drozdi.cz podělit o vaše recepty, fotografie, videa, komentáře a sdělit nám také vaše osobní údaje. Dbáme na jejich ochranu, a proto se nemusíte bát, že by byly zneužity třetími osobami.

Registrace

Registrace na portálu Drozdi.cz je zdarma a je při ní nutno vyplnit povinná pole: jméno, uživatelské jméno, email a heslo.

Registrovaní uživatelé mohou vkládat recepty, fotografie, videa a komentáře a mohou se účastnit soutěží, které jsou podmíněny registrací na portálu Drozdi.cz.

Uživatel při své registraci dává, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, souhlas provozovateli se zpracováním jím vyplněných osobních údajů do databáze společnosti Lesaffre Česko, a.s., se sídlem Olomouc, Hodolanská 1296/34, PSČ: 779 00, jakožto zpracovatel a správce údajů, a s jejich následným zpracováním pro nabízení výrobků a služeb včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách a pro účely zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to na dobu neurčitou, tj. do odvolání souhlasu.

Registrovaný uživatel bere v souvislosti se zpracováním osobních údajů na vědomí, že:

- osobní údaje účastníka nebudou zpřístupněny žádným jiným osobám než provozovateli, s výjimkou zveřejnění jmen výherců při účasti v některé ze soutěží vyhlášených na portále Drozdi.cz;

- je oprávněn využít práva žádat zpracovatele osobních údajů o poskytnutí informace o zpracování svých osobních údajů, a to účelu zpracování, obsahu zpracovávaných údajů a jejich zdroji, povaze zpracování a příjemcích osobních údajů;

- je oprávněn využít práva přístupu k osobním údajům a práva na opravu osobních údajů či na jejich likvidaci, zjistí-li nebo domnívá-li se, že zpracování jeho osobních údajů poskytnutých provozovateli je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života uživatele nebo v rozporu se zákonem.

Odvolání souhlasu lze provést zasláním emailu na adresu drozdi@drozdi.cz. Do předmětu emailu je nutno uvést „Odvolání souhlasu“.

Veškeré osobní údaje získané od uživatelů portálu Drozdi.cz budou využity výhradně pro potřeby portálu a jeho provozovatele a nebudou poskytnuty žádným třetím osobám pro účely rozesílání nevyžádané pošty, či jiného reklamního nebo obchodního sdělení.

Vložení receptu

Vložením receptu souhlasí uživatel s uveřejněním uživatelského jména jako autora receptu, textu a fotografie/-í či videa a s jejich dalším šířením a nakládáním pro účely provozovatele portálu Drozdi.cz.

Pokud uživatel vloží na portál Drozdi.cz recept jiné osoby či z jiného zdroje, smí tak učinit jen se souhlasem autora nebo v případě, že jde recept z volně šiřitelného zdroje, a za podmínky, že autora či zdroj řádně označí.

Uživatel, který vloží na portál Drozdi.cz fotografii či video prohlašuje, že fotografii či video pořídil sám, či má povolení autora k jejich šíření. Prohlašuje také, že případné osoby zachycené na snímku či videu souhlasí se zveřejněním. V případě, že to tak není, se uživatel vystavuje riziku spojenému s porušováním autorských práv autora fotografie či videa se všemi případnými právními následky.

V případě, že k receptu nebude vložena vlastní fotografie uživatele, bude k receptu automaticky vložen univerzální obrázek v podobě loga portálu Drozdi.cz.

Vložením receptu souhlasí uživatel s tím, že bude recept přidán do jeho osobního profilu.

Vložení receptu schvaluje administrátor portálu Drozdi.cz, proto se vložený obsah může objevit na stránkách až s mírným časovým odstupem.

Ostatní

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné porušení autorských práv zveřejněním obsahu, který na portál Drozdi.cz vkládají jednotliví registrovaní uživatelé.

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv případné škody, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s používáním portálu Drozdi.cz.

Provozovatel portálu Drozdi.cz si vyhrazuje právo nepřidat recept, smazat nevhodné komentáře a zrušit nevhodné uživatelské účty bez písemného upozornění.

Provozovatel je oprávněn schvalovat obsah vkládaný uživateli a vyhrazuje si právo neuveřejnit takový obsah, který by nebyl v souladu s právními předpisy a obecně platnými mravy.

Uživatel je povinen dodržovat právní předpisy a nevkládat žádný obsah, který by byl v rozporu s právními předpisy, a byla by jím porušena práva třetích osob. Uživatel nesmí zejména vkládat obsah, který by byl svou povahou rasistický, diskriminační, urážlivý, či obsah se sexuálním charakterem.